Ledeninformatie  

        logo

Bij verhindering om te spelen gelden de volgende regels:

1.     Bij verhindering om te spelen: Doorgeven zodra bekend,

maar uiterlijk maandagavond vóór 19.00 uur bij: Gertjan van Noord.

       svp niet bellen maar mailen: gertjanvannoord@gmail.com.

                  Of als je niet kunt mailen even bellen met een van de bestuursleden.

 

2. Bij verhindering van je partner kunt je in overleg met de wedstrijdleider voor een vervanger zorgen.

 

Hier onder staan de speeldata van de competitie 2023-2024

 

Interessant om eens naar te kijken, een blanco systeemkaart, klik op Systeemkaart

Voor verdere vragen en / of ideeën: stuur een e-mail naar info@bridgeclubaduard.nl

COMPETITIESCEMA 2023-2024

 

 

 

1         05/09   12/09     19/09     26/09     03/10                                       

 

 

 

2         11/10   17/10     24/10     31/10     07/11

 

 

 

3         14/11   21/11     28/11      05/12     12/12                                    

 

 

 

         KERSTDRIVE   19/12                                                                 

 

 

 

4       02/01    09/01      16/01     23/01     30/01    06/02                         

 

 

 

5        13/02    20/02     27/02     05/03     12/03     19/03                            

 

 

 

6        26/03    02/04     09/04     16/04     23/04      30/04                      

 

 

 

            EINDDRIVE           07/05

 

                                      Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Op 25 mei 2018 is deze voor geheel Europa geldende verordening van kracht geworden.

Het doel van deze wet is om de privacy van een ieder nog beter te beschermen. Alle instanties,

verenigingen, bedrijven enz. zijn verplicht hun klanten, hun leden op de hoogte te stellen van de

gegevens die zij bezitten en op welke wijze deze gegevens worden beheerd.

Ook voor onze bridgeclub is daarom een Privacy Verklaring opgesteld.

Deze verklaring vindt u hieronder in dit mededelingenblad. Bewaart u daarom deze verklaring goed!!

 

Privacyverklaring

Deze verklaring is opgemaakt te Aduard 31 augustus 2018.

 

Het bestuur van de Bridgeclub Auwert te Aduard, zorgt voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

info@bridgeclubaduard.nl

www.bridgeclubaduard.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bridgeclub Auwert verwerkt de persoonsgegevens van de leden. Daarnaast is er een klein aantal

invallers die geen lid van de club zijn. De verwerking van de gegevens van deze invallers geschiedt op

dezelfde manier als van de leden.

Hieronder wordt daarom geen onderscheid tussen leden en invallers gemaakt.

De persoonsgegevens worden door een lid/invaller zelf aan het bestuur verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam (Voor- en achternaam)

Adresgegevens

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

Emailadres

Functie binnen de bridgeclub

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bridgeclub Auwert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van contributiebetalingen van de leden.

Het verwerken van de competitieuitslagen met behulp van computers.

Het publiceren van de competitieuitslagen en wedstrijdverslagen op onze openbare website.     

 ---Alleen  de namen van de leden worden getoond.

Het aan de leden verzenden via email van deze competitieuitslagen en wedstrijdverslagen.

Het aan de leden verzenden via email van de ledenlijst.

----Deze ledenlijst bevat niet de  emailadressen  van de leden.

Het opslaan van de competitieuitslagen in het archief van onze website.

Het bellen of emailen van leden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het emailen van relevante informatie, bijvoorbeeld aankondigingen van regionale bridgedrives.

 

De leden van de club geven door deelname aan de clubactiviteiten toestemming voor bovengenoemd

gebruik van de gegevens.

 

Emailberichten aan leden worden via BCC (blind carbon copy) verzonden.

 

De ledenlijst wordt onder de leden verspreid en mag uitsluitend gebruikt worden voor contacten tussen

leden onderling voor zover deze verenigbaar zijn met de activiteiten van de bridgeclub.

Gebruik voor andere doelen is niet toegestaan. Herhaalde overtreding wordt als misbruik aangeduid en

wordt als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Alleen de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter – secretaris – penningmeester) en de wedstrijdleider(s)

hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de normale uitvoering van de

 taken van de bridgeclub of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Competitieuitslagen, wedstrijdverslagen en foto’s

Bridgeclub Auwert zal zonder toestemming van de betrokkenen geen competitie uitslagen,

wedstrijdverslagen en foto’s extern publiceren, noch offline noch online.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient u

contact op te nemen met het bestuur. Het verwijderen van uw gegevens houdt ook in dat het lidmaatschap

van de vereniging wordt beëindigd. Uw naam blijft wel vermeld bij de historische bridge uitslagen.

De overige gegevens worden binnen 1 jaar verwijderd. Bridgeclub Auwert zal zo snel mogelijk, maar in

ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de

mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bridgeclub Auwert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met het bestuur.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacypraktijken,

alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze

privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste

herziening' boven aan deze verklaring. Het bestuur zal uw persoonsgegevens behandelen op een manier

die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben

om ze anders te behandelen.nominale waardeface value or indication of tariff;colorimetry;format.

 

                                                            0-0-0-0-0-0-0